GTFS.PL     START    DOSTĘPNE DANE    LICENCJA    OTWARTOŚĆ    + DODAJ DANE    przyjazdyGTFS    ENGLISH   

 

Komunikacja publiczna jest dobrem wspólnym, wyzwalającym poczucie jedności. Wspólne przeżywanie podróży wzmacnia poczucie wspólnoty obywatelskiej, inspirując do ambitnego myślenia o przyszłości Polski. W ramach niekomercyjnej, niezależnej technologicznie hurtowni danych PRZYJAZDY.PL wytwarzamy i przetwarzamy rozkłady jazdy polskiego transportu publicznego w formacie GTFS.

Staraliśmy się, aby takie zasady jak wolność, godność i prawa człowieka oraz solidarność znalazły praktyczną realizację w tym wyjątkowym projekcie. WOLNOŚĆ rozumiemy jako swobodę pozyskiwania i wykorzystywania danych o transporcie publicznym, dostępnego dla wszystkich. GODNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA rozumiemy w szerokim zakresie, od prawa dostępu do toalety na dworcu kolejowym, po samo prawo dostępu do usług publicznych oraz informacji o tymże. SOLIDARNOŚĆ pokazaliśmy, integrując w projekcie rozkłady jazdy dla większości miast w Polsce, przy niematerialnym wsparciu szeregu instytucji publicznych oraz podmiotów im podległych.

Witamy w polskim, unikalnym REPOZYTORIUM DANYCH GTFS.

Dostępne dane GTFS

LICENCJA

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem danych GTFS w swoim niekomercyjnym projekcie, napisz na adres rozklady@przyjazdy.pl opisując zasady, na jakich chcesz wykorzystać te dane.

Niektórzy dostawcy zastrzegli wykorzystanie danych wyłącznie dla celów niekomercyjnych. Inni dostawcy zastrzegli samodzielne udostępnianie danych GTFS. Kilku potencjalnych dostawców, w tym ważnych ogólnopolskich przewoźników, kategorycznie odmówiło udostępnienia danych teraz i w przyszłości, wykorzystując formułę "nie są i nie będą".

Zachęcamy zawsze do poszanowania zasady otwartości danych, z korzyścią dla wszystkich.

Możesz też skorzystać z naszego API, pod warunkiem poszanowania zasad API. UWAGA: Zanim wykorzystasz dane do jakichkolwiek celów, napisz na adres rozklady@przyjazdy.pl w celu uzyskania licencji.

Oprogramowanie i serwis © Studio JZK sp. z o.o. Dział Realizacji Systemów Transportowych PRZYJAZDY.PL , 2017-2021
Operator serwisu Studio JZK sp. z o.o.
Część danych przystankowych © Open Street Map contributors ODBL

Dokładamy starań, aby prezentowane dane były prawidłowe. Jesteśmy niezależnym partnerem, neutralnym technologicznie. Dane publikowane są w formie i treści przekazanej przez dostawców danych, bez żadnej gwarancji z naszej strony. Dane przetwarzane są w formie automatycznej, na bazie informacji pozyskanej od organizatora transportu, przewoźnika albo podmiotów działających na ich rzecz. Za realizację umowy przewozu w każdym wypadku odpowiada przewoźnik. Nie sprzedajemy biletów i nie pośredniczymy w zawieraniu umów przewozu. Nie korygujemy i nie wytwarzamy danych ręcznie. W razie zauważenia nieprawidłowości, błędu lub nieaktualności, prosimy o bezpośredni kontakt z każdorazowym dostawcą danych, który przekaże nam poprawiony pakiet danych w zwyczajowej formie. Wykaz dostawców danych do projektu PRZYJAZDY.PL

OTWARTOŚĆ DANYCH

Rozkłady jazdy transportu publicznego mieszczą się naszym zdaniem w szerokich ramach art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (por. wyrok II SAB/Rz 72/15 WSA w Rzeszowie).

Rozkłady jazdy stanowią naszym zdaniem zbiór, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, to jest informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, pozwalające na ich użyteczne i efektywne ponowne wykorzystywanie przez zainteresowanych kreatywnych twórców aplikacji.

Zgodnie z opinią Komitetu Regionów Unii Europejskiej z 3 grudnia 2014 (2015/C 019/08) informacje o rozkładach jazdy powinny być w całości udostępniane wszystkim obywatelom UE bez wyjątku w takiej formie, by każdy mógł jak najprościej i najskuteczniej je wykorzystywać, z uwagi na opracowywanie przez kreatywnych prywatnych twórców oprogramowania aplikacji mobilnych dotyczących planowania podróży multimodalnych i usług informacyjnych.

Co złego może się stać, jeśli rozkłady transportu publicznego finansowanego ze środków publicznych będą dostępne dla wszystkich? Dotyczy to szczególnie rozkładów jazdy w transporcie kolejowym.

DOŁĄCZ DO NAS!

Jeśli reprezentujesz organizatora transportu, przewoźnika lub z innego tytułu posiadasz uprawnienia do udostępnienia rozkładu jazdy transportu publicznego, zapraszamy do współpracy!

Jeśli masz gotowe dane GTFS, wystarczy udostępnić je nam w jakikolwiek sposób.

Jeśli nie masz jeszcze danych w formacie GTFS, możesz skorzystać z programu przyjazdyGTFS, który udostępniamy nieodpłatnie.

Jeśli masz pytania, napisz na adres rozklady@przyjazdy.pl.

przyjazdyGTFS

Program służy do układania i eksportu rozkładu jazdy dla organizatorów transportu, przewoźników oraz innych osób związanych z transportem. Przewodnik po programie

POLISH GTFS

Before you use the data in your project, please contact us at rozklady@przyjazdy.pl to obtain a proper license.

We strive to make the data as accurate as possible. We are an independent entity, technologically neutral. Data is published as supplied, without any warranty express or implied. We convert the data automatically based on original data from transport agency, transport office or other entity. We are not a transport agency and we are not liable for the transport itself, we do not sell tickets nor in any other way are associated with the transport service. If you find mistakes or any irregularities, please contact transport agency directly. We do not make manual corrections and we do not manually produce any data.

If you are interested in our GTFS data for non-commercial purposes, please write to us at rozklady@przyjazdy.pl, explaining in detail how do you plan to use the data. You may use our API as long as you obey the API license (currently in Polish only ;-) Google translates that reasonably well. WARNING: Before you use the data in your project, please contact us at rozklady@przyjazdy.pl to obtain a license.


Dokładamy starań, aby prezentowane dane były prawidłowe, nie udzielamy jednak żadnych gwarancji w tym zakresie. Serwis GTFS.PL jest częścią projektu PRZYJAZDY.PL, obowiązują ogólne zasady projektu. © powered by PRZYJAZDY.PL Projekt zrealizowano na stulecie odzyskania niepodległości. Projekt niekomercyjny, finansowany ze środków własnych.